Πρόσληψη και Αποζημίωση Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Με το νόμο 3685/2008 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. προβλέπεται η πρόσληψη και αποζημίωση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και υποψηφίων διδακτόρων  για επικουρία μελών ΔΕΠ στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Για τα έτη 2016, 2017 και 2018 δείτε τη σχετική υπουργική απόφαση.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα Πεϊδου (Τμήμα Σπουδών)
τηλ. 2310 996770, εσωτ. 4
e-mail: dps@auth.gr