Υγειονομική Περίθαλψη

Το δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης (ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής) παρέχεται σε όλους τους φοιτητές των A.E.I., προπτυχιακούς μεταπτυχιακούς και υποψηφίους διδάκτορες, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 327/83 (Φ.E.K. 117/7-9-83 τεύχ. A΄).

Οι προπτυχιακοί φοιτητές χάνουν τα δικαιώματα υγειονομικής περίθαλψης, αν η διάρκεια των σπουδών τους υπερβεί το ελάχιστο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα προσαυξημένο κατά το ήμισυ.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές χάνουν τα δικαιώματα αυτά αν η διάρκεια των σπουδών τους υπερβεί το ελάχιστο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα προσαυξημένο κατά το ήμισυ. Προκειμένου για το τελευταίο έτος σπουδών, η περίθαλψη παρατείνεται και μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, για όσους δεν έχουν λάβει τον τίτλο σπουδών τους μέχρι τότε.

Επικοινωνία
Γραμματεία: τηλ: 2310/99-2642
Ιατρός παθολόγος: τηλ: 2310/99-2653
Συμβουλευτικός Σταθμός: τηλ: 2310/99-2643