Χτίζουμε τη Γνώση με την Πράξη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές / φοιτήτριες
να ασκηθούν για χρονικό διάστημα ενός (1) έως τεσσάρων (4) μηνών (ανάλογα με τη Σχολή/Τμήμα)
σε Ιδιωτικούς και Δημόσιους Φορείς Υποδοχής, που παρέχουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης.
Εφόσον υπάρχει επιδοτούμενο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης,
τότε αυτό καλύπτει τόσο την αμοιβή των ασκούμενων Φοιτητών / τριών,
όσο και την ασφαλιστική τους εισφορά μηνιαίως.
Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν προπτυχιακοί φοιτητές & φοιτήτριες
από τις 40 Σχολές / Τμήματα του Α.Π.Θ., που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να βρίσκονται στα τελευταία εξάμηνα σπουδών
και να έχουν  αποκτήσει  επαρκείς γνώσεις για τα αντικείμενα στα οποία θα ασκηθούν.

Τα επιπλέον κριτήρια επιλογής των Φοιτητών για συμμετοχή στο Πρόγραμμα  
καθορίζονται από τις αντίστοιχες Σχολές / Τμήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης
και τα Τμήματα που συμμετέχουν, μπορείτε να απευθύνεστε στο
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ
Πανεπιστημιούπολη, Κτρ Διοίκησης, 1ος όροφος
τ : 2310 997136
e: praktiki@auth.gr
s: www.dasta.auth.gr