Τόπος παροχής της περίθαλψης

O φοιτητής που έχει ανάγκη ιατρικής περίθαλψης μπορεί να προσέρχεται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες σε καθορισμένες ώρες στα ιατρεία της Φοιτητικής Λέσχης (γωνία Νέας Εγνατίας οδού και Γ΄Σεπτεμβρίου) ή στο γιατρό της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου ή σε συμβεβλημένο με το Πανεπιστήμιο γιατρό για να εξετασθεί.

Κατά την προσέλευσή του απαραίτητη είναι η προσκόμιση του βιβλιαρίου περίθαλψης.

H περίθαλψη παρέχεται γενικώς μέσα στην ελληνική επικράτεια και ειδικότερα:

  • Στους φοιτητές που βρίσκονται στην έδρα του Πανεπιστημίου
  • Στους φοιτητές που μετέχουν σε πανεπιστημιακές εκδρομές ή κάνουν πρακτική εξάσκηση ή εκπονούν πτυχιακή διατριβή εκτός της έδρας του Πανεπιστημίου στον τόπο που ασκούνται ή εκπονούν διατριβή, ή στον τόπο που προέκυψε η ανάγκη νοσηλείας.
  • Στους φοιτητές που έχουν ανάγκη ειδικής θεραπείας η οποία δεν μπορεί να τους παρασχεθεί στην πόλη που είναι έδρα του Πανεπιστημίου.
  • Στην περίπτωση αυτή απαιτείται γνωμάτευση του αρμόδιου γιατρού της Φοιτητικής Λέσχης του Πανεπιστημίου ή του γιατρού της Υγειονομικής Υπηρεσίας του A.E.I. ή του συμβεβλημένου με αυτό γιατρού και έγκριση του αρμόδιου Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος
  • Στους φοιτητές που βρίσκονται εκτός έδρας του Πανεπιστημίου και εφόσον το περιστατικό κρίνεται επείγον.

Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να γνωρίσει στην Υγειονομική Υπηρεσία της Φοιτητικής Λέσχης ή στο αρμόδιο Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος την κατάστασή του μέσα στις δύο επόμενες εργάσιμες ημέρες

Για την έγκριση της δαπάνης, εκτός των άλλων δικαιολογητικών απαιτείται Βεβαίωση γιατρού του Δημοσίου (νοσοκομείου, αγροτικού ιατρείου κ.λ.π.), καθώς και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φοιτητικής Λέσχης ή του αρμόδιου Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος.