Στράτευση και Αναβολή λόγω σπουδών

Οι φοιτητές που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις δικαιούνται αναβολής στράτευσης για την ολοκλήρωση των σπουδών τους.
Η αναβολή κατάταξης για λόγους σπουδών χορηγείται μέχρι τη συμπλήρωση του 28ου έτους της ηλικίας των φοιτητών.
Υπενθυμίζεται, ότι για τον υπολογισμό των ορίων ηλικίας, στη στρατολογική νομοθεσία λαμβάνεται υπόψη η πρώτη του έτους που φέρεται κάποιος γραμμένος στα μητρώα αρρένων και όχι η ημέρα των γενεθλίων του.
Σε καμιά περίπτωση πάντως δεν μπορεί να χορηγηθεί αναβολή (ή αυτή να παραταθεί) πέραν της 31ης Δεκεμβρίου του έτους, κατά το οποίο ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει το 28ο έτος της ηλικίας του, σύμφωνα με όσα προβλέπει η στρατολογική νομοθεσία.

Προκειμένου να τύχει αναβολής στράτευσης ένας φοιτητής οφείλει με την εγγραφή του στο πανεπιστήμιο να προσκομίσει στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο πιστοποιητικό εγγραφής που θα του το χορηγήσει μετά από αίτησή του η γραμματεία της σχολής.
Ομοίως, οφείλει αμέσως μετά το πέρας των σπουδών του να προσκομίσει πιστοποιητικό σπουδών για διακοπή της αναβολής του.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι από όλα τα κατά τόπους στρατολογικά γραφεία.

Στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί Γραφείο Σχέσεων Κοινού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο παρέχει πλήρεις πληροφορίες για στρατολογικά θέματα (αναβολές, εξαιρέσεις στράτευσης, ανυποταξίας κ.λπ.).
Στεγάζεται επί της οδού Βασ. Γεωργίου 1, δίπλα στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.
Οι ώρες λειτουργίας του είναι:
7.30 - 15.00 για τη χειμερινή περίοδο
7.00 - 14.30 για τη θερινή.

Πληροφορίες:
τηλ.: 2310 894464, 2310 894563
s: www.stratologia.gr