Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής; Τι πιθανότητες έχω να πάρω την υποτροφία;

Υπάρχει μια σειρά από κριτήρια, τα οποία λαμβάνονται υπόψη, όπως για παράδειγμα η χώρα καταγωγής του υποψηφίου, το επίπεδο σπουδών, το επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας, το ίδρυμα/ο φορέας με τον οποίο συνεργάζεται, εξω-ακαδημαϊκές δραστηριότητες, μελλοντικοί στόχοι, κ.λπ. Ωστόσο, ο/η κάθε υποψήφιος/α κρίνεται με βάση τα προσόντα του/της, τόσο ατομικά όσο και σε σχέση με τους συνυποψηφίους του/της. Η Επιτροπή Σπουδών, κάθε χρόνο, με ιδιαίτερη προσοχή και αίσθημα ευθύνης επιλέγει τους υποτρόφους για το πρόγραμμα καθιστώντας την όλη διαδικασία δυναμική και αυτό δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε να επιλεγεί.

FAQ category: