Πόσες αιτήσεις έχετε κάθε χρόνο και από ποιες χώρες/πανεπιστήμια;

Κάθε χρόνο το Τμήμα Σπουδών δέχεται έναν όγκο αιτήσεων που κυμαίνονται από 200 έως 450. Οι υποψήφιο προέρχονται από όλο τον κόσμο και από 40-45 χώρες ετησίως, και περίπου από διπλάσιο αριθμό εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Αυτό που πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, είναι πως αν και η χώρα/ίδρυμα προέλευσης των υποψηφίων αποτελεί κριτήριο επιλογής, αυτό λαμβάνεται υπόψη μόνο για να υπάρχει ισορροπία και να μην υπάρχουν χώρες/ιδρύματα τα οποία υπερεκπροσωπούνται σε βάρος άλλων. Επίσης, ένας υποψήφιος/α από μία χώρα/ίδρυμα το οποίο υποεκπροσωπείται δεν ευνοείται εφόσον δεν πληροί και άλλα σημαντικά κριτήρια. Επειδή ο αριθμός των υποτροφιών είναι περιορισμένος, γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρείται η αρχή της αναλογίας των υποψηφίων προς τις θέσεις μέσα στο πλαίσιο συγκεκριμένων κριτηρίων. Η υποτροφία είναι ανοιχτή και δεν υπάρχουν θέσεις κρατημένες υπέρ μιας χώρας ή ενός ιδρύματος.

FAQ category: