Βρίσκομαι μακριά από τον τόπο σπουδών μου αυτή τη στιγμή. Πώς μπορώ να πάρω πιστοποιητικό σπουδών ή/και συστατικές επιστολές;

Μπορείτε να φροντίσετε να αποσταλούν ταχυδρομικά στο Τμήμα Σπουδών το πιστοποιητικό σπουδών ή/και οι συστατικές επιστολές και εμείς θα φροντίσουμε να τις επισυνάψουμε στην αίτησή σας.
Ειδικά για τις συστατικές επιστολές και επειδή συχνά προκύπτει ο/η υποψήφιος να είναι σε γεωγραφική απόσταση από αυτόν/αυτήν που τον/την συστήνει, μπορούν να αποσταλούν και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εφόσον:
- είτε ως πρωτότυπες επιστολές, με χειρόγραφη υπογραφή, σκαναριστούν και επισυναφθούν σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το Τμήμα Σπουδών
- είτε ως πρωτότυπες επιστολές, με ηλεκτρονική υπογραφή, επισυναφθούν σε μήνημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  προς το Τμήμα Σπουδών
- είτε ως μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το Τμήμα Σπουδών, εφόσον ο/η αποστολέας διαθέτει ηλεκτρονική υπογραφή στον πάροχο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του.
Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει α) η διεύθυνστη του/της αποστολέα να ταυτοποιείται β) το μήνυμα να φέρει ευκρινώς στο θέμα το λόγο της αποστολής, γ) να ενημερώνεται εκ των προτέρων το Τμήμα Σπουδών περί της αποστολής (ΔΕΝ ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΠΌ ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ)
 
Πιστοποιητικά σπουδών που εκδίδονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά, εφόσον είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από το φορέα αποστολής τους. Περί της αποστολής τους ισχύουν οι παραπάνω κανόνες περί ηλεκτρονικής αποστολής συστατικών επιστολών.
 
Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική αποστολή αποτελεί εξυπηρέτηση για περιπτώσεις ανωτέρας βίας και δεν επιτρέπεται η κατάχρηση.