Πρέπει οι συστατικές επιστολές να είναι ειδικά για την υποτροφία ή δέχεστε και γενικές συστατικές, γιατί έχω ήδη μερικές;

Οι συστατικές επιστολές πρέπει να είναι πρόσφατες και να αναφέρονται ειδικά στην καταλληλότητά σας για τη χορήγηση της συγκεκριμένης υποτροφίας και την παρακολούθηση του συγκεκριμένου προγράμματος. Επιστολές παρωχημένες ή μη ειδικές δεν είναι πιθανόν να στηρίξουν με τον καλύτερο τρόπο την υποψηφιότητά σας. Επίσης επιστολές παλαιότερες του ενός έτους δεν είναι αποδεκτές.