Τι εννοείτε ότι πρέπει να στείλω πιστοποιητικό σπουδών;

Κάθε υποψήφιος πρέπει να συνοδεύει την αίτησή του με το αντίστοιχο δικαιολογητικό με το οποίο να δηλώνεται σαφώς η κατηγορία του:

  • Αν δεν είστε ακόμη φοιτητής/τρια, πρέπει να υποβάλλετε αντίγραφο του απολυτηρίου σας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3. Οι μαθητές Λυκείου δεν γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα και κατά συνέπεια δεν μπορούν να γίνουν δεκτοί για την υποτροφία.
  • Αν είστε φοιτητής/τρια, είτε προπτυχιακός (BSc, BA) είτε μετατπυχιακός (Master’s, PhD) πρέπει να υποβάλλετε βεβαίωση από το πανεπιστήμιο που φοιτάτε που να αποδεικνύει αυτή σας την ιδιότητα.
  • Εάν δεν είστε φοιτητής, θα υποβάλλετε αντίγραφο του τελευταίου τίτλου σπουδών που ολοκληρώσατε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.
  • Εάν είστε δάσκαλος, καθηγητής, ερευνητής, μεταφραστής, πανεπιστημιακός στην ελληνική γλώσσα ή τις ελληνικές σπουδές γενικότερα, πρέπει να υποβάλλετε, συμπληρωματικά, σχετικό δικαιολογητικό που να το αποδεικνύει.