Δεν βρίσκω εισιτήριο για να είμαι στη Θεσσαλονίκη την ημέρα που ξεκινάει το πρόγραμμα. Μπορώ να καθυστερήσω 1-2 μέρες;

Το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο οποίο διεξάγονται τα μαθήματα, δίνει περιθώριο καθυστέρησης το πολύ μίας (1) ημέρας, καθώς το τεστ κατάταξης για την τοποθέτηση του/της σπουδαστή/-τριας σε Τμήμα γίνεται on-line από πριν και τα μαθήματα ξεκινούν κανονικά από την 1η μέρα. Μετά την πάροδο αυτό του διαστήματος δεν είναι δυνατόν να γίνει δεκτός ο/η υπότροφος. Σε κάθε τέτοια περίπτωση ο/η υπότροφος υποχρεούται να ενημερώσει τόσο το Τμήμα Σπουδών όσο και το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας.