Θα έχω ιατροφαρμακευτική ασφάλιση;

Οι σπουδαστές από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν με δική τους μέριμνα να διαθέτουν από τη χώρα προέλευσής τους την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας. Όσοι προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να φροντίσουν οι ίδιοι για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη για το διάστημα που θα φοιτούν στο Πρόγραμμα.