ΔΙΕΘΝΗΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Σύμφωνα με το έγγραφο 213310/Ζ1/11.12.2018 του ΥΠΠΕΘ, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://grants.at μπορούν να αναζητηθούν πληροφορίες σχετικά με υποτροφίες, επιδοτήσεις, χορηγίες για

  • Προγράμματα σπουδών πλήρους φοίτησης
  • Προγράμματα σπουδών μερικούς φοίτησης (εξάμηνο, έτος)
  • Θερινά Προγράμματα
  • Πρακτική άσκηση
  • Έρευνα

 
προς

  • Φοιτητές/-τριες
  • Αποφοίτους
  • Μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες και Υ.Δ. και μεταδιδάκτορες
  • Ερευνητές και ερευνήτριες

 
Από οποιαδήποτε χώρα προέλευσης υποψηφίων προς οποιαδήποτε χώρα σπουδών/άσκησης/έρευνας
Σε οποιαδήποτε επιστημονική περιοχή
 
Στην πλατφόρμα υπάρχει ξεχωριστή κατηγοριοποίηση για προγράμματα υποτροφιών από Πανεπιστήμια και φορείς της Αυστρίας, καθώς και ειδικά προγράμματα αποκλειστικά για γυναίκες. Υπάρχει επίσης διασύνδεση με άλλες πλατφόρμες με χρήσιμες πληροφορίες, όπως π.χ. σπουδές/έρευνα στην Αυστρία.