ΕΝΙΣΧΥΣΗ/ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 136877/Ζ1/26.10.21 (ΦΕΚ 5021Α/29.10.21), μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), α) ενισχύεται η συμμετοχή και β) επιβραβεύονται οι επιδόσεις φοιτητών και φοιτητριών των ελληνικών ΑΕΙ σε διεθνείς διαγωνισμούς του εξωτερικού, ως εξής:

Α. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κατόπιν πρόσκλησης του Ι.Κ.Υ. που θα αναρτάται στον ιστότοπό του, τα Τμήματα ελληνικών ΑΕΙ υποβάλλουν, από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 15 Οκτωβρίου κάθε έτους, αιτήσεις για να ενισχυθούν ομάδες φοιτητών/-τριών τους που προτίθενται να συμμετάσχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, βεβαιώνοντας ότι οι ομάδες αυτές θα εκπροσωπήσουν το Τμήμα τους σε συγκεκριμένους διαγωνισμούς.

Το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ., συνεκτιμώντας κριτήρια που θα αφορούν τόσο το συγκεκριμένο διαγωνισμό όσο και το Τμήμα που θα υποβάλει την αίτηση, θα αποφασίζει το δεύτερο μισό του Οκτωβρίου κάθε έτους, τις ομάδες φοιτητών/-τριων που θα χρηματοδοτηθούν για να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, ενισχύοντάς τες με το κατ’ αποκοπή ποσό των 500 € για κάθε φοιτητή/φοιτήτρια.

Ομάδα που συμμετείχε σε διεθνή προκριματικό γύρο και προκρίθηκε στον τελικό ενός
διεθνούς διαγωνισμού, μπορεί να ζητήσει να χρηματοδοτηθεί από το Ι.Κ.Υ. για την κάλυψη μέρους ή του συνόλου των εξόδων συμμετοχής της στον τελικό, ανεξαρτήτως αν έχει προηγουμένως χρηματοδοτηθεί από το Ι.Κ.Υ. για να συμμετάσχει στον προκριματικό. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Ι.Κ.Υ. από το οικείο Τμήμα. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. του
Ι.Κ.Υ. αποφασίσει να ενισχύσει τη συμμετοχή των αιτούντων στον τελικό γύρο του διαγωνισμού, καταβάλλει το κατ’ αποκοπή ποσό των 500 € ανά φοιτητή/-τρια εν είδει βραβείου για τη διάκριση στον προκριματικό γύρο.

Σε περίπτωση που δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός ή κάποιος/-α φοιτητής/-τρια που θα έχει ενισχυθεί οικονομικά για να συμμετάσχει σε έναν διαγωνισμό δεν συμμετείχε τελικά, το ποσό ανακτάται ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

 

Β. ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ., μπορεί να χορηγούνται βραβεία σε πρωτεύσαντες/-ασες ή διακριθέντες/-είσες σε σημαντικούς διεθνείς διαγωνισμούς. Η ομάδα που διακρίθηκε υποβάλει,
δια του οικείου Τμήματος, αίτηση στο Ι.Κ.Υ. εντός μηνός από την διάκρισή της. Η αίτηση θα
πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την διάκριση και την ποιότητα του διαγωνισμού. Διάκριση μπορεί να θεωρηθεί υπό προϋποθέσεις και η διάκριση σε προκριματικούς γύρους.

Δικαιούχοι βραβείου είναι οι ομάδες εκείνες που διακρίθηκαν σε κάποιον διαγωνισμό και δεν έχουν προηγουμένως χρηματοδοτηθεί από το Ι.Κ.Υ. για να συμμετάσχουν σε αυτόν τον διαγωνισμό. Το ποσό του βραβείου θα ανέρχεται στο κατ’ αποκοπή ποσό των 500 € ανά φοιτητή/-τρια.

 

Πληροφορίες: ΙΚΥ, Τμήμα Διαγωνισμών

τηλ. 210 3726 -306 και -346

Email: estamo@iky.gr και sbikaki@iky.gr