ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ-ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (26.11.21)

Δείτε εδώ τη συνοπτική περιγραφή της δράσης "σπουδά...ΖΩ!" της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με την εφάπαξ παροχή διατακτικών σίτισης αξίας 250 ευρώ, σε πρωτοετή φοιτητή/φοιτήρια ακ. έτους 2021-22, μέλος οικογένειας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που τηρεί τους όρους και τις εισοδηματικές και κοινωνικές προϋποθέσεις της σχετικής προκήρυξης.

Δικαιούχοι της παροχής είναι: πολίτες με ελληνική υπηκοότητα ή πολίτες λοιπών κρατών μελών της ΕΕ ή πολίτες άλλων κρατών νομίμως διαμένοντες/-ουσες στην Ελλάδα, με μόνιμη και κύρια κατοικία στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ή που έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σχολική μονάδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και κατέχουν ελληνικό ΑΦΜ και ΑΜΚΑ

Οι διατακτικές σίτισης καλύπτουν τμηματικές ή εφάπαξ προμήθειες, έως το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00€), από συμβεβλημένες με τη δράση εμπορικές επιχειρήσεις που διαθέτουν ευρύ δίκτυο σημείων/καταστημάτων πώλησης ειδών διατροφής ή παροχής υπηρεσιών εστίασης, το αργότερο έως 30/06/2022

Η αίτηση, με όλα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιούχου δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένης της προβλεπόμενης Υπεύθυνης Δήλωσης, υποβάλλεται ηλεκτρονικά εδώ έως τις 26 Νοεμβρίου 2021, ώρα 24.00

Σε περίπτωση εξαιρετικής αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης συμμετοχής και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, οι αιτούντες – αιτούσες έχουν τη δυνατότητα να προσέρχονται, τηρουμένων των μέτρων προστασίας ενάντια στην εξάπλωση της πανδημίας COVID-19, στα κατά τόπους γραφεία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης – Γραφεία Δομής «ΓΕΦΥΡΑ» ή στα Κέντρα Κοινότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, έως τις 26 Νοεμβρίου 2021, ώρα 14.00

Οι αιτούντες/-ούσες που τηρούν τα κριτήρια υπαγωγής στη δράση θα καταταγούν σε πίνακα κατάταξης με πρώτο/-η αυτόν/-ήν με την υψηλότερη μοριοδότηση και τελευταίο/-α αυτόν/-ήν με τη χαμηλότερη μοριοδότηση. Η επιλογή πραγματοποιείται αυτόματα, ξεκινώντας από το άτομο με την υψηλότερη μοριοδότηση και φθάνοντας μέχρι το άτομο στο οποίο θα εξαντληθεί ο προϋπολογισμός της δράσης.

Προτεραιότητα στην ένταξη στον πίνακα δικαιούχων, σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης της προκήρυξης, θα δοθεί κατά σειρά σε: ΑμεΑ, απροστάτευτα τέκνα από έναν ή εξ αμφοτέρων γονέων, μονογονεϊκές οικογένειες, πολυμελείς οικογένειες, οικογένειες με εξαρτώμενα παιδιά και μηδενικό εισόδημα, οικογένειες με μακροχρόνια ανέργους ή ανέργους γονείς και κηδεμόνες ή συζύγους.

Για τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να επικοινωνούν απευθείας με τη δομή Γέφυρα είτε κάνοντας χρήση της φόρμας επικοινωνίας/διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της κεντρικής δομής είτε στα τηλέφωνα/ηλεκτρονικές διευθύνσεις των περιφερειακών της γραφείων, όπως αναφέρονται στην ιστοσελίδα της εδώ ή/και στην ανωτέρω προκήρυξη