Λειτουργία των ΑΕΙ και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 119847/ΓΔ6 (ΦΕΚ 4406Β/24.9.21), η διεξαγωγή κάθε μορφής εκπαιδευτικής διαδικασίας στο πλαίσιο προγραμμάτων α΄, β΄ και γ΄ κύκλου σπουδών των ΑΕΙ, όπως η διδασκαλία μαθημάτων (υποχρεωτικών, υποχρεωτικής επιλογής ή ελεύθερης επιλογής), η διενέργεια σεμιναρίων, η αυτοτελής διδασκαλία μαθημάτων εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών, οι εργαστηριακές ασκήσεις, οι κλινικές ασκήσεις και η πρακτική εξάσκηση φοιτητών πραγματοποιείται υποχρεωτικά δια ζώσης.

 

Κάθε είδους εκπαιδευτική, ερευνητική, διοικητική και άλλη λειτουργία των ΑΕΙ, καθώς και των επιμέρους μονάδων τους (Σχολές, Τμήματα, Εργαστήρια, Κλινικές, Μουσεία και διοικητικές υπηρεσίες) διεξάγεται κανονικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό κάθε ΑΕΙ ή της επιμέρους μονάδας, καθώς και τα ειδικότερα μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 που τίθενται στην ανωτέρω απόφαση

 

Ενόψει της έναρξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο ΑΠΘ την 11η Οκτωβρίου 2021 και προκειμένου να καταστεί δυνατή η φυσική σας παρουσία εντός του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την 124068/ΓΔ4/01-10-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4558Β/01-10-2021), απαιτείται να προβείτε στη διαδικασία υποβολής αίτησης - καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων στην ειδική πλατφόρμα edupass.gov.gr

 

Σχετικά με τις διαδικασίες ελέγχου συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για τη δυνατότητα της φυσικής παρουσίας σε εκπαιδευτική δομή μέσω της πλατφόρμας αυτής θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών